Dinh dưỡng cây trồng

  • Một số biển hiện thiếu hoặc thừa dinh dưỡng trên cây lúa

    Một số biển hiện thiếu hoặc thừa dinh dưỡng trên cây lúa

    nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa, cũng như một số biểu hiện (triệu chứng) thiếu hoặc thừa dinh dưỡng (lúa thiếu đạm, lúa thiếu lưu huỳnh, biển hiện lúa thiếu sắt, lúa thiếu lân, lúa thiếu Kali,...)

    Read more